Privacy Policy ReisTeam

ReisTeam, onderdeel van de Gorcums Reisburo Groep, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ReisTeam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als ReisTeam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ReisTeam
T.a.v. Natascha Visser
Concordiaweg 8
4206 BB Gorinchem
Nederland
info@reisteam.nl
0183-620000

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ReisTeam verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten, denk hierbij aan het boeken van een reis, accommodatie, vervoer, etc.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten van de website
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het afhandelen van uw boeking en het informeren over het verloop daarvan
 • Het doorgeven van de gegevens aan onze partners ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
 • Het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website. Denk hierbij aan bijv. de chat, offerteaanvraag en / of de aanvraag van een optie.
 • Het aanmaken van een persoonlijk account
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het afstemmen van het aanbod en content op onze website en andere websites en onze correspondentie, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam volgens paspoort
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Boekings- / reserveringsgeschiedenis
 • Online klikgedrag
 • Naam en telefoonnummer van thuisblijver

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u afgenomen diensten en / of producten. Zo worden alle noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de partijen die het door u gereserveerde uitvoeren. Denk hierbij aan touroperators, vliegtuigmaatschappijen, accommodaties, etc. Ook kunnen gegevens worden verstrekt aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen, de verwerkers, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Indien derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij ervoor dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

E-mail
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij klanten en geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van vakanties, onze diensten en overige zaken. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als u klant bent. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Tot het moment van afmelden worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De minimale leeftijd voor het aanmelden van de nieuwsbrief is 16 jaar.

Functies voor sociale media
Onze website bevat functies voor sociale media, die hun eigen privacy policies hebben. Door op deze social media buttons te klikken, maakt u gebruik van cookies. Vervolgens zijn de privacy policies van de sociale media van toepassing. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacy policies goed doorleest. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 24 mei 2018.